• Štampa

 

Usluge :

Advokatska kancelarija Mirsad Islamović , svakodnevno pruža usluge
koje se odnose na :
 - Davanje pravnih savjeta;
 - Zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim  sudovima, i državnim organima
 - Sastavljanje različitih podnesaka ( zahtjevi, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr);
 - Odbranu i zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim  postupcima u kojima se odlučuje o  odgovornosti fizičkih i pravnih osoba;
 - Pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.
 

 

 

 

Područja naše djelatnosti su:

•    Građansko pravo i vođenje parničnog postupka
•    Vlasničko-pravni odnosi ( imovinska prava)
•    Naknada štete
•    Privredno (trgovačko) pravo
•    Radno pravo
•    Porodično pravo
•    Nasljedno pravo
•    Stanarsko pravo
•    Krivično pravo
•    Upravno pravo
•    Zemljišne knjige
•    Postupci pred Ustavnim sudom BiH